МОЛЯ ЗА ВСИЧКИ АКТУАЛНИ НОВИНИ ДА НИ ПОСЛЕДВАТЕ В НАШАТА ФЕЙСБУК СТРАНИЦА

Основен критерий за зрелостта на бизнеса днес е хуманното отношение към хората, които работят за него!

 

Националното сдружение за здравословни и безопасни условия на труд е член на "Европейската мрежа на професионалните организации по Безопасност и здраве при работа" (European Network of Safety and Health Professional Organisations - ENSHPO).

Сдружението работи за :

  • въвеждане на европейските подходи в грижата за живота и здравето на работещите хора в България;
  • изграждане и поддържане на национална, фирмена и индивидуална култура по безопасност и здраве при работа;
  • за постигане на визия "Нула злополуки!" във всяка фирма в България.

"Европейската мрежа на професионалните организации по Безопасност и здраве при работа" представлява обединение на професионални организации по безопасност и здраве при работа от 25 европейски държави.

Основните цели на ENSHPO са:

  • да се гарантира участието на всички от професионалните организации в цяла Европа и да бъдат представени вижданията, мненията и интересите на тази група;
  • да работи като партньор в диалог със съответните национални и международни органи;
  • да си сътрудничи с други организации и институции в рамките на Европа и извън нея;
  • да действа като форум, където професионалистите могат да обменят информация, опит и добри практики в областта на безопасността и здравето при работа;
  • да разработи общоевропейска система за признаване на квалификацията и обучението по безопасност и здраве при работа.

СЪБИТИЯ

 

 

 Нашите партньори