Вие търсите предизвикателства и възможности за развитие?

 

Известяваме Ви за новата форма на обучение през 2020 г., която ще Ви помогне да повишите квалификацията си в областта на здравето и безопасността при работа.

ТЮФ РЕЙНЛАНД АКАДЕМИЯ БЪЛГАРИЯ в сътрудничество с

НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД    

има удоволствието да Ви покани да участвате в курс на обучение  на тема:

ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА КОМПЕТЕНТНО ЛИЦЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА – ЕКСПЕРТ ПО ЗБУТ/БЗР (TÜV)

 

хармонизирно с изискванията на Препоръката на Съвета на Европейския съюз от 22 май 2017 г. относно Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот и за отмяна на препоръката на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. за създаване на Европейска квалификационна рамка за обучение през целия живот (2017/C 189/03)

 

Курсът е модулен и може да се заяви участие за модула, който най-точно отговаря на Вашите нужди.

Всеки модул завършва с изпит и издаване на сертификат от ТЮФ РЕЙНЛАНД-БЪЛГАРИЯ.

При преминаване на трите модула и полагане на финален изпит се издава сертификат от TÜV RHEINLAND, Германия.

 

Място на провеждане: гр. София, бул. Драган Цанков 23А, ет.6, бизнес център Тетрикс, ТЮФ Рейнланд Академия България.

Модул “Компетентно лице по безопасност и здраве при работа – Специалист по национално и европейско законодателство за осигуряване на ЗБУТ”

     Провеждане: 10-14.02.2020 г.

     Цена: 520 лв. без ДДС

Модул II „Компетентно лице по безопасност и здраве при работа – Специалист по вредни фактори, оценяване на риска и превантивни мерки за осигуряване на ЗБУТ”

     Провеждане: 09-13.03.2020 г.

     Цена: 520 лв. без ДДС

Модул III „Компетентно лице по безопасност и здраве при работа – Специалист по фирмена политика и управление на дейностите за осигуряване на ЗБУТ”

     Провеждане: 06-10.04.2020 г.

     Цена: 520 лв. без ДДС

 

Цена за трите модула: 1450 лева без ДДС – такса обучение;

160 лева без ДДС – такса  финален изпит.

Таксата включва: учебни материали, лектори, устни и писмени изпити (тестове), практика, мултимедийна и компютърна техника, издаване на сертификати.

За повече информация вижте прикачения файл.

При възникнали въпроси от Ваша страна, моля не се колебайте да се свържете с нас.

ДВАНАДЕСЕТ ПРИЧИНИ ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕТО

за придобиване на квалификация

“Компетентно лице по безопасност и здраве при работа – ЕКСПЕРТ ПО ЗБУТ/БЗР (TÜV)”:

1. То включва най-добрите постижения на досега провежданите квалификационни обучения и магистратури по ЗБУТ - като подходи, програми, теми, лектори, хорариум, учебни материали и значимост на сертифициращите документи.

2. Обучението е с практическа насоченост и обхваща цялата тематика на дейността за осигуряване на ЗБУТ, необходима за успешно професионално реализиране на участниците в големи български и международни компании.

3. Има оптимална продължителност и дава възможност за гъвкав ангажимент на участниците според техните професионални интереси и времеви ангажименти – дати за трите модула (в три последователни месеца) ще бъдат обявявани три пъти годишно от 2020 г.

4. Висока международна стойност на сертификатите, удостоверяващи успешното завършване на всеки модул и на обучението като цяло.

5. Най-приемлива обща цена за обучение от клас "Европейско ниво", с възможност за заплащане по избор - с ДДС (от регистрирани по ДДС лица) или без ДДС (от физически лица).

6. В цената са включени специално разработено печатно учебно пособие (с обем 320 стр.) и 20 броя специално подбрани за обучението ръководства за осигуряване на ЗБУТ на български език в електронен вид.

7. Обучението се провежда на български език с недвусмислена терминология в съответствие с националното и европейско законодателство и предоставя богата конкретна документация за използването й в практиката.

8. Обучението е с насоченост за формиране на устойчива индивидуална и фирмена визия и на позитивна култура на превенция по безопасност и здраве в участниците.

9. Голям лекторски екип - участват повече от 10 лектори - експерти в теорията и практиката за осигуряване на ЗБУТ в България и чужбина.

10. В програмата са включени над 30 основни теми, представени с добри национални и европейски практики по ЗБУТ и с практически методики и ръководства за дългосрочно професионално развитие на завършилите обучението.

11. Обучението е хармонизирно с изискванията на Препоръката на Съвета на Европейския съюз от 22 май 2017 г. относно Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот и с разработваната понастоящем Европейска квалификационна рамка за осигуряване на ЗБУТ в предприятието/организацията.

12. Обучението предлага и редица бонуси за участниците, например: (Моля, обадете се на посочените телефони!)

Приятен  и успешен ден!

Валентин Илиев – ръководител на лекторския екип и председател на УС на Националното сдружение за здравословни и безопасни условия на труд

tel: +359 2 417 92 49

mob: +359 893 544 223
email: iliev@perfect-consult.com

 Нашите партньори